Splošni pogoji poslovanja

Splošne določbe in pogoji poslovanja

Splošno

Na spletni strani http://enternet.si objavljeni pogoji poslovanja veljajo za vse storitve, ki jih izvajalec nudi naročnikom.

Storitve izvajalca obsegajo vse storitve, ki so opredeljene na spletnih straneh enternet.si (v nadaljevanju storitve), še posebej:

  • izdelava in prenova spletnih strani in spletnih trgovin
  • tehnično vzdrževanje spletnih mest
  • grafično oblikovanje in izdelava logotipov in celostne grafične podobe

Izvajalec storitev je podjetje Vstopi d.o.o., Mladinska ulica 2, 2000 Maribor ali zunanji sodelavec, s katerim ima podjetje Vstopi d.o.o. sklenjeno pogodbo o sodelovanju (v nadaljevanju izvajalec ali avtor).

Naročnik storitev je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je po elektronski pošti potrdila poslano ponudbo, nastalo na osnovi pisnega povpraševanja ali poslovnega sestanka (v nadaljevanju naročnik).


S potrditvijo ponudbe naročnik soglaša, da je prebral pogoje poslovanja in se z njimi v celoti strinja.

Naročnik se strinja, da izpolnjuje zakonsko določeno starost za vstop v ta sporazum.

Z oddanim naročilom se naročnik strinja, da so mu vsi predračuni in računi posredovani v elektronski obliki.

Naročnik se obveže, da bo skrbel za ažurnost in pravilnost vseh kontaktnih in osebnih podatkov ali podatkov podjetja.

Naročnik se obveže, da bo redno spremljal elektronski naslov, ki ga je navedel ob naročilu storitev.

Naročnik se obveže, da bo izvajalca v obdobju aktivnega sodelovanja obveščal o spremembah elektronskega naslova, ki ga redno uporablja. Izvajalec ni odgovoren, če sporočila prispejo v mapo z nezaželeno pošto na naročnikovi strani.

Splošni pogoji imajo, skupaj z opravljenim naročilom storitev preko spletne strani enternet.si oz. skupaj s potrjeno ponudbo, sestavljeno na podlagi povpraševanja, naravo pogodbe, sklenjene med izvajalcem in naročnikom. V kolikor izvajalec in naročnik skleneta pogodbo v pisni obliki, imajo posamezna določila sklenjene pogodbe prednost pred določili Splošnih pogojev poslovanja, objavljenih na spletni strani enternet.si. Za vsa določila, ki niso urejena s temi splošnimi pogoji, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu ter Zakona o varstvu potrošnikov.

Izvajalec si pridružuje pravico objaviti in predstaviti opravljeno storitev kot referenco na svojih spletnih straneh.

  

  

Postopek sodelovanja

1. Povpraševanje
Izpolnite obrazec za povpraševanje oz. pošljete povpraševanje z definiranimi zahtevami po elektronski pošti.
2. Ponudba
Na osnovi zbranih informacij izvajalec pripravi ponudbo in vam jo posreduje po elektronski pošti.
3. Potrditev ponudbe
V kolikor se s ponudbo strinjate, pisno potrdite ponudbo s povratnim elektronskim sporočilom.
4. Plačilo 30% vrednosti projekta
Po potrditvi ponudbe prejmete po elektronski pošti predračun s 30% predplačilom dogovorjenega zneska.
5. Začetek dela
Po izvedenem predplačilu izvajalec začne z delom.
6. Zaključek dela
Projekt je zaključen, ko naročnik pisno (po elektronski pošti) potrdi končno različico naročenega oz. se zaključi dogovorjena faza in poravna preostale obveznosti do izvajalca. Takrat naročnik postane lastnik oblikovane/izdelane grafične predloge in/ali izdelanega spletnega mesta v celoti.

  

  

Ponudba

Ponudba se izdela na podlagi povpraševanja po storitvah izvajalca. V ponudbi se določi obseg dela, podroben opis storitev, morebitne faze oblikovanja oz. izdelave, število korektur, cena in ostale podrobnosti. Ponudba se pošlje po elektronski pošti in ima veljavnost do navedenega datuma oz. do preklica. Vse dodatne storitve, dodatne faze ali naknadne korekture se obračuna dodatno.

Izdelava spletnih strani se ureja s pogodbo med naročnikom spletnih strani in izvajalcem. Pogodba obsega specifične značilnosti izdelave posameznega projekta, ceno, pogodbene roke ter ostala osnovna pogodbena določila. Za stvari, ki niso posebej določene v pogodbi, veljajo splošni pogoji poslovanja, objavljeni na spletni strani enternet.si.

Izdelava spletnih trgovin se ureja s pogodbo med naročnikom spletnih strani, izvajalcem ter morebitnimi tretjimi osebami, ki sodelujejo ob kasnejšem poslovnem delovanju spletne trgovine (procesant kreditnih kartic pri plačevanju v spletni trgovini ipd.). Pogodba obsega specifične značilnosti izdelave posameznega projekta, ceno, pogodbene roke ter ostala osnovna pogodbena določila. Za stvari, ki niso posebej določene v pogodbi, veljajo splošni pogoji poslovanja, objavljeni na spletni strani enternet.si.

  

  

Cene in plačilni pogoji

Vse navedene oz. objavljene cene so v EUR in ne vsebujejo DDV.

Pred začetkom dela izvajalec izda naročniku predračun. Po izdanem predračunu je za storitev potrebno plačilo 30% zneska na predračun za pričetek dela, razen če ni dogovorjeno drugače. Izvajalec prične z delom, ko na poslovni račun prejme nakazilo v vrednosti 30% od zneska, navedenega v potrjeni ponudbi oz. po poslanem potrdilu o uspešno izvedenem nakazilu. Preostali znesek (70% zneska) se plača po opravljeni storitvi (t.j. po potrditvi zadnjega oblikovanja oz. po zaključnih delih na spletnem projektu) z izdanim računom. Podatki za plačilo bodo posredovani na naročnikov kontaktni elektronski naslov. Račun se bo glasil na podatke, ki jih naročnik vnese v posredovan obrazec po potrditvi ponudbe in bo poslan na naročnikov kontaktni elektronski naslov.

Če izvajalec poleg del, ki jih je dolžan opraviti po obstoječi ponudbi oz. sklenjeni pogodbi, na željo naročnika opravi še druga dodatna dela, sme za ta dela zaračunati dodaten avtorski honorar po veljavnem ceniku, objavljenem na spletni strani enternet.si. Za vse dodatne aktivnosti in storitve, bo izvajalec izdal drug predračun.

Naročnik se obveže, da bo svoje obveznosti poravnal v roku, označenem na predračunu in na pravilen sklic.

Naročnik se obveže, da bo po potrditvi končnega oblikovanja oz. zaključku spletnega projekta poravnal vse obveznosti, torej nakazal tudi preostanek honorarja na poslovni račun izvajalca.

Naročnik postane materialni lastnik izvajalčevega dela in pridobi pravico za javno objavo končanega dela po plačilu vseh obveznosti do izvajalca.

Naročnik s plačilom računa potrjuje, da je storitev, ki jo je izvajalec opravil pravilna in brez napak, ki bi lahko bile predmet reklamacije. Ker se morebitne težave lahko pojavijo šele po sami uporabi spletne strani izvajalec naročniku po opravljeni storitvi izdelave spletne strani ali trgovine, nudi brezplačno podporo še mesec dni od izdaje računa. Brezplačna podpora ni vključena, če je naročnik zahteval popoln dostop do urejanja spletne strani.

Izvajalec si pridružuje pravico do spremembe cen in lastnosti paketov spletnih storitev. Za naročila, sprejeta pred datumom spremembe, veljajo stare cene in lastnosti.

  

  

Potek dela

Izvajalec prične z delom po plačilu dogovorjenega zneska na predračunu in ko naročnik dostavi dogovorjene vsebine in/ali podatke, ki so potrebni za izvedbo projekta.

Rok izvedbe se dogovori, ko izvajalec prejme od naročnika vse natančno definirane zahteve in materiale (npr. logotipe, fotografije, tekste, dokumente za skeniranje, ipd.), za katere želi, da jih izvajalec uporabi pri oblikovanju in/ali izdelavi spletnega mesta. Dogovorjeni rok se lahko spremeni v primeru višje sile, kot je naravna katastrofa, okvara strojne opreme, izpad električnega omrežja za daljši čas ali daljše motnje v medmrežju.

Izvajalec izdela, glede na naravo naročila, enega ali več osnutkov. O številu osnutkov se dogovori že ob naročilu. Ker izvajalec tudi za zavrnjen osnutek uporabi svoje ustvarjalne sposobnosti, znanje in čas, je upravičen do plačila avtorskega honorarja tudi za zavrnjen osnutek, vendar le do 30% vrednosti osnovnega honorarja po postavkah veljavnega cenika.

Kot dogovorjeno v ponudbi, izvajalec pošilja predloge v potrditev naročniku na podlagi katerih naročnik poda izvajalcu mnenje in morebitne korekcije na vnaprej določen način. Vse želje za popravke naročnik pregledno zapiše v dokument, tako da je jasno opredeljeno na katero zadevo se popravek nanaša. Ko naročnik posreduje dokument z željami in/ali popravki izvajalcu, le-tega ni več mogoče preklicati.

Izvajalec po najboljših močeh upošteva mnenje in želje naročnika, ter mu predstavi posodobljen predlog. Število korektur oz. dodelav za projekt je določeno v ponudbi. Vsak dodaten osnutek, korektura ali delo, ki ni bilo predvideno v ponudbi, se obračuna po takrat veljavnem ceniku z izdanim drugim predračunom.

Če naročnik zahteva predelavo osnutka ali izdelavo različice, mora za delo na različicah ali spremembi osnutka plačati poseben avtorski honorar, dodatnih 30% vrednosti osnovnega honorarja.

Če se naročnik v primeru predplačila odloči predčasno prekiniti pogodbo, ni upravičen do povračila vnaprej plačanega zneska.

Naročnik je dolžan poravnati račun za opravljene storitve do datuma valute plačila. Če ni bilo v ponudbi dogovorjeno drugače, postanejo naročeni izdelki po popolnem plačilu storitev in/ali izdelkov last naročnika.

  

  

Odgovornosti in dolžnosti

Izvajalec se zavezuje, da bo vse naročene storitve opravil kakovostno in v dogovorjenem roku. Pri oblikovanju in izdelavi spletnega mesta bo upošteval vse zahteve in informacije, ki jih bo dobil od naročnika ter svetoval in predlagal rešitve glede na potrebe projekta.

Naročnik je dolžan podati izvajalcu vse informacije, ki jih izvajalec potrebuje za svoje delo.

Naročnik se obveže, da bo po potrditvi končne storitve poravnal vse obveznosti do datuma valute plačila, se pravi nakazal tudi preostanek honorarja na poslovni račun izvajalca.

Če ni dogovorjeno drugače, se izvajalec obveže, da bo naročniku v roku 24 ur po izvedenem plačilu oz. najkasneje naslednji delovni dan predal ali poslal po elektronski pošti oblikovane grafične materiale v vseh dogovorjenih oblikah in/ali opravil postavitev spletne strani oz. omogočil upravljanje spletnega mesta in dostop do vseh datotek in podatkovne baze spletnega mesta - odvisno od dogovora med strankama.

Naročnik se obveže, da bo skrbel za ažurnost kontaktnih podatkov in da bo redno spremljal elektronski poštni predal, katerega je navedel ob naročilu storitve.

Naročnik lahko reklamira račun v roku največ 8 dni od datuma prejema.

Naročnik je dolžan izvajalca obvestiti o morebitnih napakah izdelane spletne strani ali trgovine v roku največ 30 dni od prejema računa za opravljene storitve. V nasprotnem primeru si izvajalec pridržuje pravico za zaračunavanje tehnične podpore glede na porabljen čas in skladno z veljavnim cenikom.

Ponudnik oz. izvajalec ni odgovoren za napake, spremembe ali nepravilnosti, ki so nastale kot posledica aktivacije popolnega administratorskega dostopa naročniku.

V primeru neplačila oz. nepopolnega plačila lahko ponudnik kadar koli umakne že objavljeno spletno stran na domeni in gostovanju naročnika brez predhodnega obvestila. Ponudnik skladno z zakonom zaračunava zamudne obresti.

  

  

Roki za izvedbo storitev

Kadar je predmet naročila storitev, ki jo mora izvajalec izvesti ali zagotoviti po navodilih naročnika (npr. izdelava spletnih strani, ipd.), mora izvajalec storitev izvesti v roku, ki je naveden v ponudbi ali v korespondenci med izvajalcem in naročnikom. Če so v ponudbi ali drugje navedeni različni roki za posamezne sklope oz. postavke storitve, se šteje, da izvajalec ni prišel v zamudo, če je prekoračil rok za posamezen sklop oz. postavko, celotno storitev pa je dokončal v za to predvidenem roku.

V primeru višje sile se roki za izvedbo storitve podaljšajo za čas trajanja višje sile, pod pogojem, da izvajalec naročnika obvesti o nastopu višje sile, takoj ko je to mogoče. Za višjo silo se štejejo tudi dogodki, ki izvirajo iz sfere naročnika.

Če je za začetek, nadaljevanje ali dokončanje storitve s strani izvajalca nujno ali koristno sodelovanje naročnika (npr. izbira med več možnostmi, potrditev predlaganih rešitev, dostava vsebin in materialov, podajanje ključnih informacij za izvedbo ipd.) in naročnik zamudi dogovorjeni rok oziroma se ne odzove na poziv izvajalca v razumnem roku, ima izvajalec pravico, da v takem primeru, po lastni presoji in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, sam opravi ustrezne izbire in odločitve namesto naročnika. V takem primeru naročnik od izvajalca ne more uveljavljati odgovornosti za izbiro ali odločitev.

Če pride do podaljšanja roka izvedbe iz prejšnjega odstavka tega člena in naročnik tudi v podaljšanem roku ne izpolni svoje sodelovalne dolžnosti, lahko izvajalec po lastni presoji vztraja pri pogodbi ali od nje odstopi.

Po opravljeni storitvi je naročnik dolžan rezultate opravljene storitve pregledati in najkasneje v osmih (8) dneh od dneva dostave vložiti morebitno pritožbo v pisni obliki. V primeru, da naročnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, izvajalec reklamacije ni dolžan obravnavati. Za kvaliteto storitev, ki jih izvajalec opravi na izrecno željo naročnika v neprimerno kratkem roku, izvajalec ne jamči.

  

  

Trajanje in razveza pogodbe

Za naročilo storitev velja kakršno koli naročilo, ki jo naročnik posreduje ponudniku oz. izvajalcu v pisni, lahko tudi elektronski obliki. V primeru, da naročnik ne zahteva povratnega sporočila o predvideni ceni storitve, se smatra, da je seznanjem s tekočim cenikom storitev izvajalca. Ponudnik storitev ponudi po predračunu, ki je predmet teh splošnih pogojev. Naročnik naročilo izdelave spletne strani potrdi s plačilom 30% avansa (predplačilo) in s tem je pogodba sklenjena. Namen avansa je utrditi obveznost obeh pogodbenih strank. Pri izpolnitvi pogodbe se avans všteje v izpolnitev obveznosti. Ponudnik plačani avans prikaže na računu za opravljene storitve.

Pogodbeni stranki lahko kadarkoli in brez odpovednega roka s pisnim obvestilom drugi stranki prekineta pogodbo, če katera koli stran grobo krši določila sklenjene pogodbe.

Naročnik se obvezuje, da bo po izpolnitvi pogodbe v roku plačila poravnal vse obveznosti iz naslova pogodbe. V primeru, da se naročnik odloči predčasno prekiniti pogodbo, ko torej še niso opravljene vse storitve po pogodbi in znotraj pogodbenih rokov s strani izvajalca, ni upravičen do povračila 30% avansa (predplačila).

Če naročnik ne sprejme in ne potrdi nobenega od več predlaganih oblikovalskih, tehničnih in drugih spletnih rešitev, se izvajalec odpove preostanku honorarja. Sodelovanje se s tem prekine. Naročnik nima pravice razpolagati s prejetimi predlogi in rešitvami.

V primeru, da je naročnik izvajalcu posredoval napačne oziroma zavajajoče informacije ali v dogovorjenem roku ni v celoti poravnal obveznosti do izvajalca ali je kako drugače kršil pogoje poslovanja, si izvajalec pridržuje pravico omejiti ali prekiniti proces dogovorjenega dela.

  

  

Konkurenca in varovanje podatkov

Izvajalec oz. ponudnik in naročnik se obvezujeta kot poslovno tajnost varovati vse podatke, do katerih bosta prišla pri svojem poslovnem sodelovanju, ves čas sodelovanja, in da bosta vse pridobljene podatke iz naslova sodelovanja varovala vsaj še tri (3) leta po prenehanju veljavnosti pogodbenega razmerja. Izvajalec se zavezuje, da podatke naročnika ne bo posredoval tretjim osebam, razen ob izrecnem pisnem dovoljenju naročnika.

  

  

Spremembe pogojev poslovanja

Izvajalec lahko prosto spreminja pogoje poslovanja ali ponudbo storitev. Vsaka taka sprememba postane veljavna 15. dan po tem, ko je objavljena na spletnih straneh izvajalca.

Naročnik se strinja, da bo periodično obiskoval spletne strani izvajalca in bo tako seznanjen z morebitnimi spremembami. Če v 15 dneh po objavi sprememb naročnik ne ugovarja, se smatra, da se s spremembami strinja.

  

  

Reševanje sporov

Izvajalec in naročnik se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarja. Njune izjave bodo tolmačene v dobri veri. Vse spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če sporazum ni mogoč, bo spore reševalo pristojno sodišče v Mariboru.

  

  

Začetek veljavnosti: 18. 3. 2018.